História projektu

Občianske združenie ,,Mestský futbalový klub Čierna nad Tisou,, vznikol 5.11.2011 s cieľom udržať a rozvýjať športovú činnosť v meste Čierna nad Tisou.

Majetkom klubu sú najmä:

- dotácia mesta Čierna nad Tisou,

- členské príspevky,

- dary,

- granty,

- iné príjmy.

Informácie o nás

Členmi združenia môžu byť dobrovoľne fyzické osoby staršie ako 18 rokov. Členstvo vzniká odsúhlasením valným zhromaždením.

Členovia sú povinný:

- zúčastňovať sa na činnosti združenia,

- voliť a byť volený do orgánov združenia,

- byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia,

- platiť členský príspevok,

- dodržiavať stanovy združenia.

Orgány združenia:

- valné zhromaždenie,

- predsedníctvo,

- revízna komisia.

Predsedníctvo:

- predseda,

- tajomník,

- hospodár,

- hlavný usporiadateľ.

 

Naši užívatelia

Webová stránka slúži občanom mesta Čierna nad Tisou, ako aj širokému okoliu, z ktorej sa môžete dozvedieť o aktuálnom dianí špotového klubu MFK, zápasoch a výsledkoch, účastiach na futbalových podujatiach.